ПИШЕТЕ НИ IMCharity.net@yahoo.com
ОБАДЕТЕ НИ СЕ +34 670639347
ДАРИ СЕГА

Покана за свикване на общо събрание – 12.2022

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
HA СДРУЖЕНИЕ
„Благотворително сдружение Маргарити“, ЕИК 205228807

Днес, 15.12.2022 г. Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „Благотворително сдружение Маргарити“, ЕИК 205228807, на основание чл. 23, ал. 1 и във вр. с чл. 35, ал.aл. 2, 3 и 4 второ предложение  от Устава на сдружението и на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква присъствено ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на сдружението на дата 18.01.2023 г. от 10:00 ч. на адреса на „Адвокатско дружество Георгиева и Георгиев“: град София, район „Оборище“, п.к. 1504, ул. Оборище 37, ап. 5, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1) Вземане на решение за освобождаване на Фатиме Мустафа Исмаил – Кауаш като член на Управителния съвет;
2) Вземане на решение за избор на нов член на Управителния съвет на нейно място, на основание чл. 21, т. 4 от Устава на Сдружението;
3) Приемна нови членове на Сдружението;
4) Промяна на седалището и адреса на управление на Сдружението;
5) Изменение на устава на Сдружението.

Управителният съвет прави следните ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД:

По т. 1 от дневния ред, предлага следното решение: Освобождава Фатиме Мустафа Исмаил – Кауаш като член на Управителния съвет;

По т. 2 от дневния ред, предлага следното решение: Избира РАНЯ ГЮЛЗАДИНОВА ДАУТЕВА, ЕГН 8703270078, за член на Управителния съвет на Сдружението;

По т. 3 от дневния ред, предлага следното решение: Приема за нови членове на Сдружението следните физически лица:

– АТИДЖЕ МУСТАФОВАКЕСТЕНДЖИЕВА, ЕГН 6506213553
– ЛИНА НИНОВА АНТОВА, ЕГН 4710076496
– СЕБЕХА ИБРАИМ ДАУТ, ЕГН 6509070116

По т. 4 от дневния ред, предлага следното решение: Променя седалището и адреса на управление на сдружението, както следва: област София /столица/, община Столична, гр. София, п.к. 1345, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“, бл. 60, ет. 1, ап. 1

При липса на кворум, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе независимо от броя на явилите се членове.

На основание чл. 23, ал. 3 и ал. 5 от Устава на Сдружението, Поканата за свикване на Общо събрание ще бъде публикувана на официалния сайт на Сдружението https://imcharity.net/bg, секция „Обявления“.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Варти Авак Степанян
Маргарита Ангелова Антова

pokana-za-svikvane-na-obshto-sabranie-15.12.2022